Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Obsluha programu - anotátor dat

Oblast oboru kontaminovaných míst, jejich evidence a hodnocení priorit je velmi široká a komplikovaná problematika. Předpokládá značnou zkušenost práce v daném oboru, základní znalosti ekologické, hydrogeologické, topografické i informatické. Nutná je znalost souvisejících metodických pokynů MŽP.

Jelikož evidence a hodnocení tak komplikovaných jevů, jako jsou antropogenně kontaminovaná místa, vyžaduje značně složitou datovou strukturu, proto ani obslužný program nemůže být programem jednoduchým. Uživatel si musí být vědom, že zasahuje do centrální evidence dat a změny v datech jím provedené mohou mít zásadní dopad na postup řešení nápravy těchto kontaminovaných míst. Z těchto důvodů je potřebné, aby každý uživatel byl nejprve seznámen se souvisejícími metodickými pokyny a návody a proškolen pro práci s programem. Osoba uvedená, jako anotátor dat je totožná s odpovědným řešitelem úkolu, resp. dané části úkolu a je zodpovědná za kvalitu jím provedených změn v databázi.