Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Rámcový postup práce se SEKMeditorem

Potřebné úkony před zahájením používání software pro editaci dat

 1. Seznámení se s problematikou a metodickými pokyny.
 2. Proškolení pro práci s programem, seznámení s návody.
 3. Stažení instalačního balíčku.
 4. Instalace na jednotlivý počítač nebo do lokální počítačové sítě.
 5. První spuštění - identifikace uživatelské organizace, konfigurace prvního uživatele, zaslání žádosti o licenci.
 6. Po vyrozumění o přidělení licenčního čísla další spuštění programu s automatickým převzetím licenčního čísla uživatelem, jenž zasílal žádost o licenci a na stejném počítači, z nějž bylo žádáno.
 7. Případná instalace a konfigurace dalších klientských pracovišť v lokální počítačové síti, zavedení dalších uživatelů lokální databáze.

Seznam potřebných úkonů před zahájením editace dat lokality

 1. Dohoda s administrátorem databáze na přidělení práv editace k jednotlivým lokalitám, získání informací o potřebných kontaktech během zpracovávání dat.
 2. Spuštění programu SEKMeditor po přidělení příslušných práv, přihlášení se do programu.
 3. Seznámit se s obsahem databáze a lokalitami, které spadají do zájmové oblasti editované lokality.
 4. Má-li se zavádět nová lokalita, informovat pracovníka, jenž má na starosti ověřování a příjem modifikovaných dat. Lokalitu zavézt až po odsouhlasení.
 5. V případě modifikace již existující lokality, ověřit aktuálnost záznamu a seznámit se nejprve se současným obsahem záznamu o lokalitě, prohlédnout hlavní formulář, použité literární prameny v části Dokumenty, seznámit se s případným současným členěním lokality na dílčí části, seznámit se s obsaženými podřízenými celky a jejich obsahem.
 6. Zkontrolovat stav vyhodnocení priority na lokalitě a vztah k momentálně uvedeným údajům.

Rámcový postup práce při editaci dat

 1. Doplnit a aktualizovat data v hlavním formuláři lokality včetně potřebných kontaktů.
 2. Doplnit, případně aktualizovat odkazy na použité literární prameny v části Dokumenty, zejména dokumenty dokládající způsob financování, důležitá rozhodnutí, dokument (závěrečnou zprávu, projekt atp.) na základě něhož je prováděna editace dat včetně abstraktu.
 3. Případně doplnit další údaje do příslušných částí databáze. V případě rozsáhlejších anotací je vhodné průběžně zálohovat.
 4. Vyhodnotit novou prioritu na základě aktualizovaných dat, vytisknout souhrnný formulář lokality, případně i souhrnné formuláře samostatně hodnocených oblastí a přiložit je ke zprávě s možností zaslání souhrnných formulářů v digitální formě odběrateli a administrátorovi databáze.
 5. Ukončit rozpracovanost lokality a odeslat žádost o schválení provedených změn

Rámcový postup schvalování po celkovém ukončení editace dat lokality

 1. Žádost o schválení záznamu je generována poklepáním na ikonu rozpracovaného záznamu v pravém horním rohu formuláře lokality. Lokalita přitom nemůže být už v editačním režimu. Jakmile uživatel dokončí poslední změny dat na lokalitě ve všech částech, požádá o schválení záznamu. Dokud nebyla žádost přijata, může záznam opět převést na rozpracovaný.
 2. Přijetí žádosti o schválení záznamu. Pokud byl záznam v centrální databázi předběžně ověřen a přijat, pak je uživateli automaticky vygenerován e-mail o přijetí provedených změn a předání záznamu dále ke schválení a lokalita je blokována proti editaci. Další změny nelze provádět až do schválení resp. zamítnutí provedených změn.
 3. O schválení či neschválení záznamu je uživatel opět vyrozuměn automaticky generovaným e-mailem. Schválené lokality mohou opět oprávnění uživatelé převést na rozpracované a pokračovat v další aktualizaci dat.