Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

SEKM a jeho součásti

SEKM znamená „Systém evidence kontaminovaných míst“ a jedná se o systém zřízený Ministerstvem životního prostředí ČR pro evidenci, sledování a posuzování príorit kontaminovaných resp. potenciálně kontaminovaných míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou.

Informační a administrační části SEKM jsou umístěny na síti internet a jsou přístupné pomocí webového prohlížeče.

Editační rozhraní je zajištěno klientskou aplikací SEKMeditor, která je instalována na PC uživatele s centrálně ověřovanou licencí a centrálně přidělovanými právy a tím je zajištěna dostatečná kontrola subjektů, které data mění.

Data jsou uložena v centrální databázi, která slouží jak informačnímu a administračnímu rozhraní, tak klientské editační aplikaci SEKMeditor. Pro editační účely využívá SEKMeditor také databázi lokální, s níž může pracovat v režimu off-line, tedy bez připojení k centrální databázi.

Z hlediska editace dat má databáze SEKM ve verzi II tyto hlavní části:

- Lokality, obsahující nejdůležitější údaje o potenciálně kontaminované nebo kontaminované lokalitě.

- Dokumenty, představující rešeršní část s abstrakty zdrojové literatury, rozhodnutí apod.

- Území, obsahující podrobnější popis zájmového území lokality v sekcích nazvaných geomorfologie, klima, vegetace, geologie a hydrogeologie, složky životního prostředí, hydrologie, a doplňující údaje k rizikovosti.

- Foto, obsahující informativní obrazové přílohy lokality, jako jsou grafy, fotodokumentace apod.

- Stavby, obsahující seznam a popis staveb, či zpevněných ploch, jejich obsahu a zajištění ve vztahu k možné kontaminaci na lokalitě.

- Skládky, obsahující seznam a popis skládkových těles na lokalitě, jejich obsahu a zajištění.

- Sanace, obsahující seznam a popis sanovaných ploch, seznam prováděných nápravných opatření na jednotlivých plochách, návazné dokumenty rozhodnutí z části Dokumenty a popis dalšího využití po sanaci.

- Oblasti, nebo-li sektory lokality, obsahující seznam a popis samostatně sledovaných oblastí a technologických celků na lokalitě s možností samostatného vyhodnocení priority.

- Objekty, seznam sledovaných objektů na nichž jsou prováděna měření nebo odběry vzorků (vrty a další odběrná místa).

Monitoringy, typy monitoringu použitých na lokalitě. V rámci formuláře jsou každému monitoringu přičleněny šablony sledovaných veličin, které je možno vybrat z katalogu monitorovacích šablon nebo je pomocí modeláře vytvořit a doplnit do katalogu.

- Analýzy, obsahující vlastní naměřené či jinak zjištěné hodnoty.

- Adresář, obsahující kontakty využitelné v části Lokality.

Podrobnější členění databáze a význam jednotlivých položek naleznete v datovém slovníku a v interaktivní nápovědě programu.